در تاریخ 1392/02/8در محل شرکت شبکه علمی غرب آسيا دوره يک روزه آشنایی با آخرین تهدیدات امنيتي فضای سایبر و سيستم مديريت امنيت اطلاعات در نیروگاهها برای با حضور برخی از کارشناسان شرکت سهامی برق منطقه ای تهران برگزار گردید.

این دوره توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 

کارگاه  سه روزه آموزشی مقابله با هک و جاسوسی  (Risk Assessing)سطح 10 مورخ 1392/01/28تا 1392/01/30در مرکز آموزش شبکه علمی غرب آسيا  برای برخی مديران و کارشناسان شرکت ارتعاشات صنعتي ايران ، شرکت سرمايه گذاری تجلي ، شرکت امداد خودرو ایران ، شرکت ملي نفت خيز جنوب و شررکت بهره برداری نفت و گاز مارون توسط مدرس این دوره آقای حيدر علی کورنگی برگزار گردید.

 

 از تاریخ 1391/11/29تا 1391/11/30دوره دو روزه آموزش عمومی امنيت اطلاعات تحت عنوان آشنایی با آخرین تهدیدات سایبری صنعت آب و برق  ويژه کارکنان شرکت برق منطقه ای غرب برگزار گردید ، با حضور  کارشناسان آن شرکت  محترم در این دوره که توسط حیدر علی کورنگی تدریس گردید  با اصول و مبانی امنيت اطلاعات به ويژه در حوزه صنعت آب  و برق آشنا شدند.

شبکه علمی غرب آسیا از زحمات بی شائبه مديران و کارشناسان آموزش آن شرکت که در برگزاری این دوره دو روزه تلاش وافر نمودند قدردانی می نماید.

 

در تاریخ 1391/12/06 یکشنبه در محل شرکت شبکه علمی غرب آسيا دوره يک روزه آشنایی با آخرین تهدیدات امنيتي فضای سایبر و سيستم مديريت امنيت اطلاعات در نیروگاهها برای با حضور برخی از کارشناسان شرکت سهامی برق منطقه ای تهران برگزار گردید.

این دوره توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 

 

در تاریخ 139/12/5 شنبه در محل شرکت شبکه علمی غرب آسيا دوره يک روزه آشنایی با آخرین تهدیدات امنيتي فضای سایبر و سيستم مديريت امنيت اطلاعات در نیروگاهها برای با حضور برخی از کارشناسان شرکت سهامی برق منطقه ای تهران برگزار گردید.

این دوره توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 

 

در تاریخ 1391/12/1 شنبه در محل شرکت شبکه علمی غرب آسيا دوره يک روزه آشنایی با آخرین تهدیدات امنيتي فضای سایبر و سيستم مديريت امنيت اطلاعات در نیروگاهها برای با حضور برخی از کارشناسان شرکت سهامی برق منطقه ای تهران برگزار گردید.

این دوره توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 

 

 

در تاریخ 1391/11/24روز دوشنبه در محل شرکت شبکه علمی غرب آسيا دوره يک روزه آشنایی با آخرین تهدیدات امنيتي فضای سایبر و سيستم مديريت امنيت اطلاعات در نیروگاهها برای با حضور برخی از کارشناسان شرکت سهامی برق منطقه ای تهران برگزار گردید.

این دوره توسط آقای حیدر علی کورنگی تدریس گردید.

 

 به همت جناب آقای مهندس افتخاری مدیر محترم شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار و با پيگيري جناب آقای مهندس نوروزی مدير محترم منابع انسانی و همکاری جناب آقای مهندس پاکدل مدیر محترم فناوری اطلاعات آن شرکت سمينار آموزش آشنایی با آخرین تهدیدات امنيتي فضای سایبر و سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)در سالن کنفرانس شرکت پخش فرآورده هاین نفتی منطقه سبزوار از ساعت 8 صبح الی 16 برگزار گردید.